SSSSLIDE

Python begin 訂正

byashigirl ZareGoto

2013/04/25にアップロード

参照元: http://www.slideshare.net/reonnishimura5/python-begin