SSSSLIDE

量的データを扱うときに 知っておきたいこと —データの分布、有意性、効果量、信頼区間—

byKen Urano

2016/08/07にアップロード

外国語教育メディア学会第56回全国研究大会
@早稲田大学
2016. 8. 7.

参照元: https://speakerdeck.com/uranoken/liang-de-detawoxi-utokini-zhi-tuteokitaikoto-detafalsefen-bu-you-yi-xing-xiao-guo-liang-xin-lai-qu-jian